God Light

God Light
God Light

God Light

Beskydy Mountains, 2023.